A A A K K K
для людей з обмеженими можливостями
Великописарівська спеціалізована школа
І-ІII ступенів
ім. Героя Радянського Союзу І.М. Середи

Військово-патріотичне виховання учнівської молоді в умовах сучасного навчального закладу

Дата: 25.05.2018 20:55
Кількість переглядів: 4524

Патріотизм – основа духовного становлення громадянина. Патріотизм – серцевина людини, основа її активної позиції.

В. О. Сухомлинський

На сучасному етапі українського державотворення надзвичайно актуальною є проблема виховання у молодого покоління патріотичних почуттів, активної громадянської позиції, сприяння усвідомленню учнями свого громадянського обов’язку на основі національних і загальнолюдських духовних цінностей. Патріотизм є нагальною потребою держави, якій необхідні національно свідомі громадяни, здатні забезпечити країні гідне місце в цивілізованому світі, особистості, які своєю діяльністю, любов’ю до Батьківщини прагнуть створити суспільство, зацікавлене в тому, щоб саморозвиток особистості, становлення її патріотичної самосвідомості здійснювалися на моральній основі та визнанні пріоритету прав людини. Розглядаючи механізми реалізації виховного ідеалу, «треба так перебудувати навчально-виховний процес, щоб учні не були пасивним об’єктом, щоб вони брали активну участь у ньому під керівництвом педагогів. Школа мусить стати для них маленькою Батьківщиною, яку вони люблять і честю якої вони дорожать, яку вони разом з педагогами розбудовують»

В.Сухомлинський вважав, що школа повинна виховувати в учнів прагнення до беззавітного служіння Батьківщині, до активної трудової і суспільної діяльності. Він зазначав, що одним з головних виховних завдань школи є підготовка учнів до повсякденної праці для суспільства як до патріотичної діяльності, причому сама діяльність дітей, організована педагогами з даною метою, представляє рушійну силу виховання підростаючого покоління.

Патріотизм – це любов до Батьківщини, свого народу, турбота про його благо, сприяння становленню й утвердженню України як суверенної, правової, демократичної, соціальної держави, готовність відстояти її незалежність, служити і захищати її, розділити свою долю з її долею. Метою патріотичного виховання є становлення громадянина-патріота України, готового самовіддано розбудовувати та забезпечувати її національну безпеку, знати свої права і обов’язки, цивілізовано відстоювати їх, сприяти єднанню українського народу, громадянському миру і злагоді в суспільстві, бути конкурентоспроможним, успішно самореалізуватися в соціумі як громадянин, сім'янин, професіонал, носій української національної культури.

Основні виховні завдання військово-патріотичного виховання є:

 • утвердження в почуттях особистості патріотичних цінностей, поваги до культурного та історичного минулого України;
 • виховання поваги до Конституції України, законів України, державної символіки;
 • визнання й забезпечення в реальному житті прав дитини як найвищої цінності держави і суспільства;
 • усвідомлення взаємозв’язку між індивідуальною свободою, правами людини та її відповідальністю;
 • формування етнічної та національної самосвідомості, любові до родини, рідного краю, народу, держави;
 • визнання духовної єдності населення усіх регіонів України, спільності культурної спадщини та майбутнього;
 • формування толерантного ставлення до інших народів, культур і традицій;
 • формування мовної культури, оволодіння українською мовою як духовного коду нації.

Військово-патріотичне виховання учнів здійснює весь педагогічний колектив школи.

Директор школи:

 • спрямовує діяльність педагогічного колективу і керує всією роботою з військово-патріотичного виховання учнів;
 • планує основні заходи з військово-патріотичної роботи, організовує і контролює їх виконання;
 • організовує та готує обговорення питань військово-патріотичного виховання на засіданнях педагогічної ради, батьківського комітету;
 • сприяє матеріальному забезпеченню заходів, які проводяться;
 • організовує методичну роботу з особами, які займаються військово-патріотичним вихованням.

Заступник директора навчального закладу з навчально - виховної роботи:

 • здійснює заходи з військово-патріотичного виховання в позаурочний час;
 • контролює та координує діяльність класних керівників і надає їм постійно допомогу в організації військово-патріотичної роботи з учнями;
 • залучає до військово-патріотичної роботи в школі актив батьків та громадські організації;
 • підтримує постійних контакт з викладачем предмета "Захист Вітчизни" в організації військово-патріотичної роботи з учнями.
 • забезпечує активну участь учнів у різних заходах з військово-патріотичного виховання;

Класний керівник:

 • планує й організовує роботу з військово-патріотичного виховання учнів у класі;
 • бере участь у проведенні загальношкільних заходів;
 • забезпечує активну участь учнів класу в різних заходах з військово-патріотичного виховання;
 • надає допомогу викладачеві предмета "Захист Вітчизни" у створенні в класі необхідних умов для оволодіння військовими знаннями та навичками;

Учитель:

 • використовує навчальний матеріал із свого предмета в позакласній роботі з військово-патріотичного виховання;
 • допомагає організувати читацькі конференції, вечори, огляди, конкурси, виставки, зустрічі, перегляди кінофільмів і т. д. на військово-патріотичні теми.

У сучасних умовах поряд із зростанням виховної функції школи підвищується роль сім'ї у вихованні дітей, підсилюється значення суспільного виховання. Школа широко використовує допомогу громадськості та батьків у роботі з військово-патріотичного виховання учнів.

Робота з батьківським активом проводиться за такими напрямами:

 • роз'яснення батькам завдань військово-патріотичного виховання учнів;
 • ознайомлення батьків з основними методами військово-патріотичного виховання дітей;
 • залучення батьків до участі в позакласній та позашкільній роботі (допомога в проведенні походів, екскурсій, спортивних ігор, бесіди з учнями) на патріотичні теми, різноманітні форми спільної пошукової і творчої діяльності.

Спільно з батьками проводяться такі форми роботи:

 • ознайомлення дітей із сімейними бойовими та трудовими традиціями;
 • бесіди про героїчні подвиги українського народу;
 • читання та обговорення з дітьми книг на військово-патріотичну тематику;
 • спільний перегляд героїко-патріотичних фільмів, телевізійних передач;
 • заохочення дітей до участі в догляді за могилами воїнів та надання допомоги інвалідам війни;
 • розвиток інтересу до військової професії і служби в Збройних силах України;
 • фізична підготовка та загартування дітей.

Військово-патріотичне виховання в школі здійснюється насамперед у процесі навчання, де в учнів закладається фундамент глибоких знань, формуються світогляд, національна самосвідомість. Уже в молодших класах учні усвідомлюють такі поняття, як "Батьківщина", "громадянин", "патріот", вчаться шанувати землю батьків, вивчають свій родовід. Важко переоцінити значення предметів гуманітарного циклу в морально-політичній та психологічній підготовці майбутніх захисників Батьківщини.

 • Уроки історії України озброюють учнів знаннями законів суспільного розвитку, допомагають засвоїти основні відомості про війну та армію. Школярі вивчають героїчні бойові та трудові традиції українського народу і його Збройних сил.
 • На уроках літератури формуються моральні ідеали молоді на прикладах позитивних героїв художніх творів, встановлюється живий зв'язок далекого минулого із сучасністю, виховується почуття гордості за свою Батьківщину, свій народ.
 • На уроках математики, фізики, хімії, біології учні одержують основи знань, без яких неможливо оволодіти сучасною військовою технікою і зброєю, засобами захисту від зброї масового ураження. В процесі вивчення цих предметів учні ознайомлюються з впливом науково-технічної революції на розвиток військової техніки, розв'язують завдання, в змісті яких відображена військова тематика.
 • На заняттях із фізичної культури формуються якості, які необхідні солдатові: висока працездатність, витривалість, чітка координація і точність рухів.
 • Під час занять із допризовної підготовки (Захист Вітчизни) учні знайомляться із специфікою військової праці, готуються до виконання обов'язків солдата, дізнаються про особливості служби в Збройних Силах України, виховують в собі якості, необхідні майбутньому воїнові. Програма допризовної підготовки (Захист Вітчизни) дозволяє під час вивчення кожної теми використовувати матеріали із життя воїнів у мирний час і пропагувати на уроках приклади героїчного минулого українського народу, його Збройних Сил.

Зміст предмета «Захист Вітчизни» передбачає ознайомлення учнів зі специфікою військової підготовки та містить такі розділи: «Збройні Сили на захисті Вітчизни»; «Статути Збройних Сил»; «Тактична підготовка»; «Вогнева підготовка»; «Стройова підготовка»; «Прикладна фізична підготовка»; «Військово-медична підготовка»; «Основи цивільного захисту». Під час занять із предмету «Захист Вітчизни» учні дізнаються про особливості служби в Збройних Силах України, готуються до виконання обов’язків солдата. Програма дозволяє під час вивчення кожної теми використовувати матеріали із життя воїнів у мирний час і пропагувати приклади героїчного минулого українського народу.

У нашій школі система патріотичного виховання здійснюється за допомогою різноманітних форм роботи, вибір яких залежить від змісту та завдань виховної роботи, вікових особливостей вихованців з урахуванням основних напрямів діяльності школярів.

Основними формами патріотичного виховання школярів є:

 • інформаційно-масові (дискусії, диспути, конференції, “круглий стіл”, вікторини, «усні журнали» тощо);
 • діяльнісно-практичні (лінійки, екскурсії, свята, ігри-конкурси, огляди-конкурси, олімпіади);
 • діалогічні (бесіда, міжрольове спілкування);
 • індивідуальні (доручення, творчі завдання, звіти, індивідуальна робота тощо);
 • наочні ( виставки дитячої творчості, книжкові виставки, тематичні стенди тощо).

Зусилля педагогічного колективу нашої школи зосереджені на формуванні національної самосвідомості у підростаючого покоління через створену народом сукупність ідеалів, поглядів, переконань, актуалізацію національних цінностей, що втілює в собі прагнення до державності та соборності, патріотизм, почуття національної гідності, пошану до державних та національних символів, любов до рідної культури, мови, національних свят і традицій.

З цією метою учні відвідують музей, в школі створено куточок «Українська світлиця» (завідуюча Думчикова І.В.), в ній представлені зібрані учнями предмети побуту ХІХ-ХХ ст., відображено частинки інтер’єру стародавньої української хати.

У День соборності України старшокласники проводять виховний захід для молодших учнів «Державні символи України», де учні вкотре знайомляться зі сторінками історії свого краю, слави та звитяги земляків.

На початку березня проводиться Шевченківський тиждень. Широко відчиняє двері для дітей шкільна бібліотека , яка представляє змістовну тематичну виставку у якій зібрані матеріали про життя і творчість генія української літератури, видання «Кобзаря» різних років, картини.

Серед заходів з патріотичного виховання для шкільного колективу вже традиційним стало проведення конкурсів «Козацькі розваги» до Дня українського козацтва.

З метою організації патріотичного виховання учнівської молоді в умовах школи проводяться різноманітні виховні заходи, зокрема:

 • бесіди «Моя рідна Україна», «Наша вітчизна – Україна», «Державна символіка Батьківщини»;
 • заходи, які виховують любов до української мови – «Свято рідної мови», «Шевченківське слово», «Тиждень української мови»; конкурс на кращу розповідь української народної казки; конкурс юних читців;
 • форми роботи, пов’язані з вивченням історії рідного краю і народу (історичне краєзнавство) – відвідування місць історичних подій, вивчення літератури, збирання документів, влаштування виставок, складання історії свого роду, оформлення куточка народознавства, святкування Дня Конституції, Дня незалежності України;
 • форми і методи військово-патріотичного виховання – проведення Дня патріотичної пісні, святкування Дня Перемоги, Дня збройних Сил України, Дня захисника Вітчизни, участь у військово-спортивних іграх на місцевості;
 • екскурсії до музеїв, зустрічі з ветеранами війни, родичами загиблих захисників Вітчизни, випуск плакатів, буклетів, газет за матеріалами пошукової діяльності;
 • участь у «Вахті пам’яті», в акції «Ветеран живе поруч»;
 • уроки пам’яті, уроки мужності «Їх славні імена в літописі Великої Вітчизняної», «Імена фронтовиків на обеліску братської могили у моєму селі»;
 • виховання бережливого ставлення до природи – трудові екологічні десанти з покращення та благоустрою прилеглої до школи території, місячники з благоустрою, насадження дерев, кущів,  екологічні екскурсії, свята;
 • форми і методи виховання правосвідомості – вивчення Конституції України, зустрічі з представниками структур, які займаються питаннями правового характеру, дискусії: «Чи варто дотримуватись букви закону?», «Що значить бути патріотом?»;
 • виховання засобами праці – соціально-проектна діяльність, аукціони, ярмарки, розширення зеленої зони біля школи, впорядкування та догляд за подвір’ям, проведення операцій «Турбота», «Милосердя» , волонтерський рух та ін.

Такі форми і методи патріотичного виховання покликані формувати в особистості емоційні та поведінкові компоненти, що передбачають вироблення вмінь міркувати, аналізувати, ставити питання, шукати власні відповіді, критично розглядати проблему, робити власні висновки, брати участь у громадському житті.

Герой сучасності серед нас – саме таку назву можна дати першому урокові нового навчального року, який був проведений у 9-Б класі Великописарівської спеціалізованої школи I-III ступенів. Патріотична тематика цього заходу наразі є особливо актуальною, адже нещодавно ми урочисто відзначили 25 річницю незалежності нашої держави, яка нині потребує захисту й підтримки. 

Дуже зворушливими були слова дев’ятикласників про їхні щирі почуття до свого народу, рідної  України. Адже нещодавно поняття Батьківщина обмежувалося для них рідною хатою, де вперше впізнали любов та опіку мами й тата. А вже у школі учні відкрили для себе, що вони не просто діти своїх батьків, а ще й українці, а Батьківщина наша Україна – велика і прекрасна. Пригадували  найважливіші події нашої славетної історії, видатних українських  діячів – патріотів, які пройшли жертовний шлях, щоб вибороти незалежність свободолюбивому українському народові. Наголосили, що славетні традиції наших предків продовжують наші сучасники – справжні герої, патріоти, які на Сході України відстоюють її територіальну цілісність та незалежність. Одним із них є наш земляк Максим Ткаченко, учасник АТО, який був запрошений для участі в цьому заході. Перед  школярами  постав симпатичний, стрункий юнак із приємною посмішкою, якому виповнилось лише 23 роки, але його дійсно можна вважати справжнім героєм нашого часу. 

Адже Максим був у лавах перших мобілізованих, коли було найважче, пройшов справжню війну, поглянув в очі смерті, побачив пекло, вибрався з нього живим і здоровим, але знаходив у собі сили не говорити про це рідній мамі, щоб вона завчасно не посивіла від страху, не вихвалявся перед друзями, щоб підняти свій авторитету їхніх очах. 

Саме так – стримано й серйозно Максим спілкувався із старшокласниками, які, затамувавши подих, слухали розповідь про той страшний епізод, коли його автомобіль накрив ворожий «Град» й на очах загинув бойовий побратим, а інший отримав тяжке поранення. Саме завдяки діям Максима бойовий екіпаж був виведений з-під обстрілу, інші бійці були врятовані, а тяжкопораненому вчасно надали необхідну допомогу й врятували життя. За це Максим Ткаченко – боєць бригади ракетно-зенітних установок «Ураган», єдиний із усіх учасників АТО нашого району, отримав державну нагороду – орден «За мужність III ступеня». Цей орден та медаль до 25 – річниці незалежності України, якою Максима нещодавно нагородили на урочистостях в обласному центрі з непідробною цікавістю розглядали учні. Також наш герой продемонстрував державний стяг України, на якому розписалися його бойові побратими, а ще зворушливі дитячі малюнки, які дійсно підкріплювали бойовий дух, вселяли віру в перемогу.

Потім було фото на згадку. Під час проведення  заходу панувала особлива урочистіть, піднесення, а дитячі очі випромінювали величезну повагу до  запрошеного гостя та гордість від того, що хоч короткий час школярі були разом із ним –  героєм сучасності. Є впевненість у тому, що майбутнє України в надійних руках і наші учні – юнаки й дівчата стануть справжніми патріотами країни. Цьому сприяє й те, що батьки  - військовослужбовці дев’ятикласників є для своїх дітей постійним прикладом достойного виконання військового обов’язку перед нашою державою. Про це із гордістю сказав Антон Литвиненко, тато якого має військове звання полковника. Дмитро Жильченко постійно спостерігає, як його тато Володимир Ілліч готується  заступати на захист державного кордону України на прикордонному посту «Велика Писарівка». Валерія Рибалка повідомила, що її тато Олександр Олексійович сьогодні в черговий раз виконує бойові завдання на Луганщині, в зоні проведення АТО. Для запрошеного гостя учні прочитали зворушливі патріотичні вірші. Віримо,що саме такі заходи сприяють вихованню патріотизму, любові до неньки-України та її народу.


« повернутися

School.org.ua

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування